Iskolánk 2017 februárjában elnyerte

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

címet.

bi-oklevel

A bázis intézményi hálózat kialakításának célja volt, „hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok,

 • amelyeknek a nevelő-oktató munkája során mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk;
 • amelyek az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében;
 • amelyek minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;
 • amelyek bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.”

Megtisztelő számunkra, hogy a címet elnyert két megyei általános iskola közül mi lehetünk az egyik. Intézményünk három jó gyakorlata közül kettőt az Eötvös tagiskola, egyet a Petőfi tagiskola mondhat magáénak.

A megosztani kívánt módszertani modell, jó gyakorlatok bemutatása

Eötvös József tagiskola

1. Tűzzománc, festőzománc:
Iskolánk – az Eötvös József tagiskola – a TÁMOP-3.1.7 projekt keretében előminősített referenciaintézményi címet nyert. A projekt megvalósítása során három jó gyakorlatot rögzítettünk az Educatio szolgáltatói kosarában. Ezek közül az egyik a Tűzzománc, festőzománc.
A modell gyakorlat célja a tűzzománc – festőzománc technika népszerűsítése, és szélesebb körben történő elterjesztése.

 • Célja azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, amelyek a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A vizuális kommunikáció területe a különböző életkorokban, sőt személyenként is eltérő. A modell különböző mértékben képes kifejteni motiváló hatását, és különböző képességek fejlesztésére alkalmas, általa fokozott lehetőség nyílik a differenciálásra. Kreatív személyiség fejlesztésének megvalósításával hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.
 • A munka pedagógiai, szakmai haszna, hogy a tanulók a munkán keresztül bepillantást nyernek egy alkotóműhely munkamódszereibe, új technikákat ismernek meg és eközben megtapasztalják saját – eddig talán nem is tudatosított – képességeiket. Megtanulnak társaikkal együttműködni a közös cél érdekében. Így természetesen a program végső soron a diákok személyiségének hatékonyabb fejlesztését szolgálja. A résztvevő tanulók akár több évfolyamból is kikerülhetnek, ha képességeik, felkészültségük ezt megengedi.
 • Célunk a művészetek iránt fogékony, azt igénylő, befogadásra és alkotásra nyitott személyiség kialakítása, fejlesztése. Szeretnénk képessé tenni tanulóinkat a természet, a társadalom, a mindennapi élet és a művészet esztétikumának felismerésére, elsajátítására
 • A művészeti nevelés olyan feladat, melynek során nyitottság alakul ki a környezet felé, nyitottság a kulturális esztétikai értékekre, aktívabb átélés a művészeti alkotásokra. A művészeti nevelés művészetszemléletet alakít és a többi művészetet illetően befogadóvá, kíváncsivá nevel, ezáltal személyiséget komplex módon fejleszti. A tanulóknak megváltozik a viszonya a művészettel, az alkotással. A művészi élmény főszerepet tölt be az érzelmi gazdagság növelésében.
 • A modell a kompetenciafejlesztés minden területére kihat, de természetesen a legfontosabb terület a kulturális kompetencia fejlesztése a képzőművészet eszközeivel, kiemelve az alkotóképesség, a kreativitás, a képzelet fejlesztését, az önismeret, az önkifejezés, az esztétikai fogékonyság növelését. Nyitottabbá válnak egymással, az ötletekkel kapcsolatban, lényegesen kreatívabban kezdenek a világ felé fordulni. Az ítélőképessége és kritikai szemlélete érettebb lesz.
  Szakmai célok:
 • A tűzzománcozás alaptechnikáinak megismertetése a tanulókkal, elméleti és a gyakorlati munka során.
 • A készségek elsajátításához szükséges szakmaismeret átadása, amely segít a tanulóknak az egyéniségüknek legmegfelelőbb kifejezési formák megtalálásában.

A szakma megismerésén keresztül kapcsolódási pontok keresése a művészetismereti órákhoz, témahetekhez

2. Tehetségfejlesztés
Iskolánk immár 3. éve indít normál tantervű, komplex tehetséggondozó osztályokat. A pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján a tehetséges tanulókkal való foglalkozások elveihez, lehetőségeihez kapcsolódóan, de azon egy kicsit túlmutatóan, tervszerűen megvalósítható programot kívánunk működtetni. Ennek lényege, a tehetség fogalmának pontos értelmezése, a fejlesztéshez kapcsolható tehetségek beazonosítása, és maga a fejlesztés, illetve tágabban értelmezve, a tehetséggondozás.
Tehetségesnek gondoljuk azokat a tanulókat, akik átlag feletti képességekkel, fejlett kreativitással és a feladatok megoldásához megfelelő motivációs bázissal rendelkeznek. Ezen szerencsés együttállás esetében is csak a megfelelő családi, iskolai viszonyok, kortársi kapcsolatok révén válhat jól teljesítő tehetséges személyiséggé a tanuló.
Az iskola fontos feladata a tudásban heterogén tanulói csoportok kezelése, benne a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az egyéni teljesítményeket jelentősen befolyásoló, a szociális hátrányból adódó lemaradások csökkentése. A személyre szabott fejlesztés, a differenciálás hatékony módja az egyéni teljesítmények kibontakoztatásának.
Programunk jelenleg 3 évfolyamon, 2-2 osztály tanulóinak bevonásával működik. 1-2. évfolyamon heti 1 órában osztálykeretben, 1 órában pedig kisebb csoportban folyik tehetségfejlesztés. Kollégáink folyamatos önképzéssel, egymást segítve végzik úttörő munkájukat ezen a viszonylag új területen. Munkájukat segíti, hogy 2006. óta részt veszünk a kompetencia alapú oktatás alkalmazásában, népszerűsítésében, ami bizonyos előképzettséget jelent.

Kapcsolattartó: Trexler Ibolya
Telefon: 33/509-540
E-mail: eotvosiskola@dorog.hu