Az Eötvös József Általános Iskola Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Az iskolai könyvtár adatai

Neve:Eötvös József Általános Iskola Könyvtára
Címe: 2510 Dorog, Borbála-ltp. 8.
Tel.: 06-33-509-540
Fax: 06-33-509-541
A könyvtár az iskola átadása, azaz 1985 óta működik.

II. Tárgyi és személyi feltételek

A könyvtár egy szaktanteremnyi helyiségből áll /49,55 m2/, a könyvtári könyvek egy része a szaktantermekben letétként szerepel.
A könyvtárosi munkát főállású könyvtárostanár végzi.

III. Az iskolai könyvtár fenntartása, felügyelete, szakmai irányítása

 1. Az iskolai könyvtár az iskola szervezetében működik, fenntartásáról és fejlesztéséről a fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik.
 2. Az iskolai könyvtár felügyeletét az igazgató látja el.
 3. Az iskolai könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységével a területileg illetékes pedagógiai intézet segíti.
 4. Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői listán szereplő szakember végezheti.

IV. Az iskolai könyvtár feladatai (MKM. 16/1998.rend.)

 1. Az iskolai könyvtár alapfeladata
  • gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása
  • tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és a szolgáltatásokról
  • tanórai foglalkozások tartása
  • az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása
  • könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését
 2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai
  • tanórán kívüli foglalkozások tartása igény szerint
  • számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása
  • új dokumentumok létrehozása, előállítása
  • tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a nyilvános könyvtárak /városi könyvtár, gyerekkönyvtár/ dokumentumairól, szolgáltatásairól
  • más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
  • részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
  • közreműködés az iskolai tankönyvellátásban

V. Az iskolai könyvtáros feladatai

 1. A könyvtár vezetésével kapcsolatos teendők
  • a könyvtárpedagógiai tevékenység tervezése, irányítása
  • a könyvtár munkatervének, éves beszámolójának és egyéb beszámolóknak az elkészítése
  • részvétel a könyvtárat érintő döntések előkészítésében /pl. átépítés, bővítés, berendezés, számítógépes ügyvitel/
  • a könyvtár működési dokumentumainak készítése, az irattár kezelése
  • kapcsolatok iskolán belül az igazgatóval, a munkaközösségekkel, szaktanárokkal, a diákönkormányzattal, az iskolán kívüli intézményekkel, szervezetekkel
  • szervezői feladatok: könyv- és könyvtárhasználati tanórák tematikai vagy helyi tanterv alapján, könyvtári és iskolai rendezvények támogatása a szervezésben és a kivitelezésben
 2. Állománygondozás
  • A könyvtáros ezt a feladatot a gazdasági vezető, a tantestület és a diákönkormányzat segítségével végzi.
  • A gyűjtőkörnek megfelelő állomány kialakítása.
  • Az állománygyarapításra szánt összegnek az iskola költségvetésében kell szerepelnie.
  • A könyvtáros felelős a tervszerű felhasználásért, tudta nélkül nem vásárolható dokumentum a könyvtár számára.
  • A tartós beszerzésre szánt dokumentumokról egyedi /címleltár/ és összesített /csoportos/ állománynyilvántartást kell vezetni naprakészen. /Egyedi nyilvántartású dokumentumok a könyvtárban: könyv, hanglemez, CD, CD-ROM, magnószalag, videokazetta, számítógépes programok, oktatócsomagok. Az ideiglenesen beszerzett dokumentumok kezelése: a folyóiratok nyilvántartása, brosúrák, tanítási segédletek nyilvántartása./
  • Az állomány feldolgozása /katalógusépítés/
   Az iskolai könyvtár katalógusai: betűrendes leíró katalógus, raktári katalógus /Lehetőség szerint a katalógusokat számítógépre tesszük a megfelelő könyvtári program segítségével./
  • A raktári rend kialakítása és fenntartása, könyvtári letétek ellenőrzése, fejlesztése
  • Állományellenőrzés, állományvédelem jogi és technikai kérdéseinek intézése /a kölcsönzés rendjének betartatása/.
 3. Könyvtárhasználat biztosítása, olvasószolgálat, tájékoztatás
  • A könyvtárhasználat módjai lehetnek: helybenhasználat, kölcsönzés, csoportos használat. A könyvtár egyéb szolgáltatásai igény szerint: információfigyelés, témafigyelés, ajánló bibliográfia készítése.
  • A könyvtáros vezeti a szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, mint kölcsönzési nyilvántartás, statisztikai kimutatás, szakórás foglalkozások nyilvántartása, előjegyzések, deziderátum-jegyzék vezetése.

VI. A könyvtár használat szabályai

 1. Az iskolai könyvtár fő feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé tegye a könyvtár gyűjteményének használatát.
 2. A könyvtár használóinak jogai és kötelességei
  • a könyvtár állományának használata az iskola tanulóinak ingyenes, a tanulóknak kötelességük a könyvtár állományának védelme, a könyvtári könyvek és egyéb dokumentumok megfelelő használata, a rongálás elkerülése
  • a könyvtárat a nyitvatartási időben (heti 22 óra) lehet igénybe venni
  • kölcsönözni a szabadpolcos állományegységből lehet, a kézikönyvtár és a folyóiratok helyben használhatóak
  • egyszerre öt darab könyvet lehet kikölcsönözni
  • a kölcsönzési határidő két hét, amelyet igény szerint meg lehet hosszabbítani
  • a tanulók olvasójegyet kapnak a kölcsönzéskor, amelybe a visszahozás határideje és a kikölcsönzött könyvek száma kerül
  • a könyvtári könyveket az iskolaév végén kötelező visszahozni
  • az elveszített, ill. megrongált könyvek, dokumentumok pótlásáról a kölcsönző köteles gondoskodni
 3. A könyvtár házirendje
  • a könyvtárba nyitva tartási időben a könyvtáros jelenlétével lehet tartózkodni
  • a könyvtárat használhatják az iskola tanulói egyénileg, ill. csoportosan
  • a kölcsönzés határideje két hét, amelyet igény szerint meg lehet hosszabbítani
  • egyszerre öt darab könyvet lehet kikölcsönözni
  • a kézikönyvek és a folyóiratok helyben használhatóak
  • a letétekért az átvevő pedagógus a felelős, állományellenőrzéskor a letéti könyveket köteles bemutatni
  • a könyvtár a hét minden munkanapján nyitva tart, heti 22 órát
  • a könyvtárhasználati órák a könyvtár nyitva tartása alatt tartandók előzetes egyeztetés alapján
  • a könyvtárban a megfelelő viselkedési normák követendőek /nem kiabálunk, a könyveket a helyükre tesszük vissza, óvjuk az állományt, stb./
  • a kölcsönző által megrongált, ill. elvesztett dokumentumok pótlásáról maga a kölcsönző köteles gondoskodni

VII. Az iskolai könyvtár gazdálkodása

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az intézmény a költségvetésében biztosítja. A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés, ezáltal a pedagógiai programban meghatározott dokumentumszükséglet és a financiális oldal összehangolható a könyvtári költségvetéssel.

A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár részére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.

Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és szociális feltételekről.

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata.

VIII. Záró rendelkezések

Ezen szervezeti és működési szabályzat érvényes a fenntartó által meghatározott ideig, hatályba a jóváhagyást követően lép. A változtatásokat a megfelelő rendelkezések alapján kell végezni.
Dorog, 1998. szeptember 23.

Csatolandó melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata